Home » About  »  Objective

Objective

ရည်မှန်းချက်

 

(က)  နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသည့် အရည်အချင်းပြည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရန်၊

(ခ)    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ နှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အရည်အချင်းမြင့်မားစွာ မွေးထုတ်ပေးရန်၊

(ဂ)    ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊

(ဃ)  ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်၊

(င)    တက္ကသိုလ်၏ ရပ်တည်မှုနှင့် အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ)    နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် တီထွင်ဖန်တီးမှု အသစ်အဆန်းများအား အားပေးမြှင့်တင်ရန်၊

 

Objective

 

(1) To catch up with international standard university

(2) To Produce highly qualified teachers and students as Human Resource Development.

(3) To fulfill the regional requirements

(4) To Create the chances of getting job for students

(5) To perform the development of university standard and

(6) To encourage the sophisticated and advanced innovative, supporting for the development of economy and society of our country.